Vad är Reactants?

reaktanter är ämnen som initialt förekommer i en kemisk reaktion som förbrukas under reaktionen att göra produkter.

vissa kemiska reaktioner går till slut, vilket resulterar i att alla reaktanter blir produkter. Dessa reaktioner sägs vara oåterkalleliga.

till exempel är förbränning av metan i syre irreversibel., Alla reaktanter blir produkter, som visas med en pil som pekar åt höger:

CH4(g) + 2O2(g) → CO2(g) + 2H20(l)

andra reaktioner går inte till slut, i vilket fall det finns kemisk jämvikt mellan reaktanter och produkter. Dessa reaktioner sägs vara reversibla.

till exempel är Haber-processen där kväve och väte är reaktanterna och ammoniak produkten., Reaktanter och produkt finns i jämvikt, som visas med reversibla pilar:

N2(g) + 3H2(g) mur 2nh3(g)

i vilken utsträckning reaktanter blir produkter indikeras av reaktionens jämviktskonstant.

eftersom reaktionen är reversibel är det möjligt att börja med ammoniak och få jämvikt med kväve och väte. I detta fall skulle ammoniak vara reaktanten och kväve och väte produkterna.

2nh3(g) N2(g) + 3H2(g)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *