Uppdaterad 2021-02-06

Polismyndigheten utfärdar inga intyg eller förhandsbesked

Inga enskilda ärenden handläggs via mejl eller telefon. Det går inte att söka om undantag innan ankomst, det är alltid gränspolisen som fattar beslut utifrån den dokumentation som uppvisas vid gränsen.

För resor från utlandet råder det fram till och med 31 mars ett inreseförbud., Från länder som tillhör EU/EES, från länder utanför EES*, samt från Danmark, Norge och Storbritannien gäller olika regler. För resor från utanför EES*, samt resor från Danmark, Norge och Storbritannien måste man båda ha ett negativt covid-19-test och omfattas av minst ett ytterligare undantag för att få resa in. Från båda inreseförbuden finns ett antal undantag för utlänningar som har särskilt viktiga skäl att resa till Sverige.,

Covid-19 test krävs för inresa

Huvudregeln är att utlänningar som tillåts resa in, måste uppvisa ett giltigt intyg om negativt covid-19-test för inresa till Sverige.

Intyget får inte vara äldre än 48 timmar. Arbetspendlare/gränsarbetare ska kunna visa upp test som är högst en vecka gamla. Provsvaret ska styrka att resenären inte har en pågående covid-19-infektion, detta kan enligt Folkhälsomyndigheten göras med ett negativt PCR-, LAMP- eller antigentest., Intyget ska vara på svenska, engelska, norska eller danska och innehålla följande:

 • Ditt namn,
 • tidpunkt för provtagning,
 • typ av test (PRC, LAMP eller antigen),
 • testresultat,
 • vem som har utfärdat intyget.

Antikroppstest godkänns inte. Även från kravet på negativt provsvar finns några undantag.,

Inreseförbud för utlänningar från ett annat EES*-land

Vid resor från ett annat EU-land som till exempel Frankrike eller Finland eller ett land som ingår i EES-samarbetet som till exempel Island, eller från Schweiz, krävs att en utländsk medborgare måste uppvisa ett negativt covid-19-test, men övriga inreseförbud tillämpas inte. Dessa länder kommer härefter att benämnas med samlingstermen EES*., När undantag görs i förordningen för vissa länders medborgare så ingår medborgare i både EU- och EES-länder samt Andorra, Monaco, San Marino och Vatikanstaten i samlingstermen EES*-medborgare.

När undantag görs för vissa länders medborgare så ingår medborgare i både EU- och EES-länder samt Andorra, Monaco, San Marino och Vatikanstaten i samlingstermen EES*-medborgare.

Notera dock att ett striktare inreseförbud än det som gäller för resor från utanför EES* tillämpas vid resor från Danmark och Norge (samt Storbritannien).,

Sedan 2015 har polisen möjlighet att genomföra gränskontroller vid inre gräns.

Tillfälliga gränskontroller – polisens arbete

EES*

= EES-länder inkluderar Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

Schweiz ingår inte i EES, men omfattas av samlingstermen EES* på denna sida., Deras medborgare samt medborgare i San Marino, Andorra, Monaco och Vatikanstaten inkluderas i termen EES*-medborgare. Från och med 1 januari 2021 måste brittiska medborgare omfattas av ett undantag för att få resa in. Brexit: Vad gäller från 1 januari 2021

Inreseförbud för utlänningar från utanför EES*

Huvudregeln är att utlänningar som inte är EES*-medborgare, som reser till Sverige från ett land som inte ingår i EES* kommer att nekas inresa och avvisas., I första hand kommer inresor till svenska flygplatser och hamnar beröras, då Sverige inte har landgräns mot något land som inte ingår i EES*. Undantag finns för ett begränsat antal namngivna länder utanför EES*.,dborgare som har eller har ansökt om uppehållsstatus, fast notera att det råder ett striktare inreseförbud vid resor från Storbritannien, Norge och Danmark,

 • har nationell (D) visering till Sverige eller nationell (D) visering för längre tid än tre månader i en annan EES-stat, Andorra, Monaco, San Marino, Schweiz eller Vatikanstaten
 • personer som kan styrka nära familjeanknytning, bland annat make, sambo, partner och barn, till svenska medborgare, EES*-medborgare eller utlänningar som har uppehållstillstånd, uppehållsstatus eller nationell (D) visering i Sverige eller EES*-land., Läs mer om vilka anhöriga som omfattas av undantaget i Frågor och svar. För dessa utlänningar ställs inget krav på att de ska ha ett uppehållstillstånd. Kommer utlänningen från ett viseringspliktigt land krävs dock i vanlig ordning en visering.
 • utlänningar som är bosatt i något av undantagsländerna.,vriga yrken inom närliggande områden, se mer i Frågor och svar
 • personer som arbetar med transport av varor
 • sjömän som jobbar inom transportnäring eller på kryssningsfartyg
 • personal som transporterar gods och annan personal inom transportsektorn
 • gränsarbetare
 • personer med trängande familjeskäl, läs mer om detta i Frågor och svar
 • familjemedlemmar till svenska medborgare som jobbar för ett svenskt företag, en svensk myndighet eller en internationell organisation utomlands, om arbetsgivaren kallat hem arbetstagaren och/eller dennes medföljare.,li>
 • militär personal
 • passagerare i transit, dvs inte lämnar det internationella transitområdet på flygplatsen
 • personer som reser till Sverige syfte att studera
 • högkvalificerade arbetstagare, om det arbete som utlänningen ska utföra inte kan skjutas upp eller utföras på distans
 • personer som ska delta i eller utföra nödvändiga arbetsuppgifter vid internationella elitidrottstävlingar
 • utlänningar som ska jobba inom livsmedelsproduktion eller inom jordbruk, skogsbruk och trädgårdsnäring kan tillåtas resa in i Sverige om de kan styrka syftet med resan.,
 • Förutom EES*-medborgare undantas också utlänningar som är bosatta i namngivna länder från inreseförbudet. Detta i tillägg till de undantag som redan finns.

  Dessa länder bedöms ha en låg risk för smittspridning. Undantag kommer göras utifrån bosättning i något av länderna, ej medborgarskap. Detta innebär att utlänningar som kan dokumentera att de bor i dessa namngivna länder kommer tillåtas resa in i Sverige om de annars uppfyller inresevillkoren enligt Schengens gränskodex och viseringskodexen., Vilka länder som kommer uppfyller kriterierna för att kunna undantas, bedöms löpande och listan kommer uppdateras varannan vecka. Frågor kring urvalet hänvisas till EU och regeringen.

  Nuvarande undantagsländer:

  • Australien
  • Japan
  • Nya Zeeland
  • Rwanda
  • Singapore
  • Sydkorea

  Tidigare fanns flera länder på listan, men dessa länder har tagits bort efterhand som de inte längre har bedömts uppfylla undantagskriterierna.,

  En utländsk medborgare som omfattas av ett undantag måste dessutom kunna uppvisa ett negativt covid-19-test., Från själva testkravet finns följande undantag:

  • personer under 18 år,
  • personer som kan styrka att de är varaktigt bosatta i Sverige,
  • personer som har uppehållsrätt eller uppehållstillstånd i Sverige,
  • medborgare i Storbritannien som har eller har ansökt om uppehållsstatus
  • personal som transporterar gods och annan personal inom transportsektorn,
  • personer med trängande familjeskäl,
  • personer som är i behov av internationellt skydd (t.ex. asyl) eller som har andra humanitära skäl,
  • sjömän.,

  Polismyndigheten kan inte garantera att det kommer gå att resa in i Sverige på ett specifikt datum i framtiden då situationen ändras och regler kommer anpassas till gällande läge. Uppdateringar kommer att publiceras löpande på regeringens webbplats och regeringens Frågor och svar – tillfälligt inreseförbud till Sverige.

  Om inreseförbudet till Sverige från Storbritannien, Norge och Danmark

  Sverige har ett striktare inreseförbud för utländska medborgare vid resor från Danmark, Norge och Storbritannien. Även detta gäller till och med 31 mars 2021., Skälet är att minska och hindra smittspridningen av en ny typ av covid-19-viruset.

  Regeringens frågor och svar om inreseförbudet

  Följande kategorier är undantagna:

  • personer som bor i Sverige,
  • personer som utför arbete i Sverige,
  • personer som reser via Sverige mellan Bornholm och en annan del av Danmark (måste styrkas med biljett t.ex.,miljeskäl,
  • diplomater och konsulära tjänstemän som är anställda i Sverige av främmande stater samt deras familjer och deras anställda, samt främmande staters kurirer,
  • personer som arbetar i internationella organisationer eller som är inbjudna av sådana organisationer och som behövs för organisationernas verksamhet,
  • barn som reser i syfte att träffa en förälder som bor i Sverige och den person som ledsagar barnet vid sådana resor,
  • en förälder som reser i syfte att träffa sitt barn som bor i Sverige,
  • personer som är i behov av internationellt skydd (t.,ex. asyl) eller som har andra humanitära skäl,
  • personer som i Sverige ska genomgå operation eller annan vård som inte kan anstå,
  • militär personal och annan personal inom ramen för internationellt försvarssamarbete,
  • personer som passerar gränsen för utövandet av renskötsel,
  • flygpassagerare i transit,
  • sjömän,
  • personal inom ramen för internationellt polis- eller tullsamarbete eller samarbete inom räddningstjänsten, eller
  • personer som ska delta i eller utföra nödvändiga arbetsuppgifter vid internationella elitidrottstävlingar.,

  Utländska medborgare som omfattas av dessa undantag måste dessutom kunna uppvisa ett negativt covid-19-test.

  Från själva testkravet finns dock samma undantag som vid inresa från EU- och Schengenstater i allmänhet. Det finns dessutom ett undantag för personer vid danske myndigheter. Det finns dessutom ett undantag för personer vid danska myndigheter eller andra danska offentliga organ som i tjänsten reser via Sverige mellan Bornholm och en annan del av Danmark.,

  Frågor och svar om det tillfälliga inreseförbudet

  Inga frågor om enskilda ärenden eller tillämpningen kommer att besvaras av gränspolisen eller 114 14, dessa hänvisas istället till polisens publicerade Frågor och svar om det tillfälliga inreseförbudet. Operatörerna som svarar på 114 14 har samma information som finns tillgängliga på denna sida.,

  Information in English:
  Travel to Sweden from outside EU during the corona outbreak

  Frequently asked questions about the temporary entry ban to the EU via Sweden

  Karta över gränspassager där du som är undantagen kan resa in i Sverige

  Gränspassager

  Ändringar på grund av Brexit efter 1 januari 2021

  Medborgare i Storbritannien eller deras familjemedlemmar är från och med 1 januari 2021 inte längre EU-medborgare i och med Brexit., Detta innebär att samma regler gäller brittiska medborgare som övriga tredjelandsmedborgare. För att få resa in måste de omfattas av ett av de generella undantagen som nämns på denna sida, eller de måste uppvisa bevis om en ny typ av uppehållsstatus som endast brittiska medborgare kan ansöka om, eller fysiskt eller elektroniskt kunna dokumentera att de har ansökt om uppehållsstatus., Till exempel med en skärmdump på det kvitto som en inlämnad ansökan på Migrationsverkets webbplats genererar med följande text:

  Bevis om mottagen ansökan om uppehållsstatus

  Du har lämnat in en ansökan om uppehållsstatus. I väntan på ett slutligt beslut har du med det här beviset rätt att vistas i Sverige i enlighet med villkoren i avtalet om Förenade kungariket Storbritannien och Nordirlands utträde ur Europeiska unionen och Europeiska atomenergigemenskapen.,

  Under tiden som du väntar på beslut har du samma rättigheter som en unionsmedborgare och kan resa in i EU och fortsätta att bo, arbeta och studera i Sverige. För dig som är viseringspliktig innebär detta att du fortsatt behöver giltig visering för att resa in i Sverige. Om du ska resa kan du behöva visa upp det här beviset vid gränskontroller, tillsammans med pass eller brittiskt nationellt identitetskort.,

  Bevis om uppehållsstatus och intyg om ansökan om uppehållsstatus kan vara utfärdade digitalt vilket kan innebära att man vid gränskontrollen kan behöva göra slagningar i WILMA för att kontrollera om någon av dessa handlingar, eller båda finns registrerade där.

  Brittiska medborgare som är så kallade gränsarbetare enligt utlänningslagen undantas om de ska utföra nödvändiga funktioner på samma sätt som övriga tredjelandsmedborgare.,

  Så länge det striktare inreseförbudet för resor från Danmark, Norge och Storbritannien tillämpas får brittiska eller andra utländska medborgare som huvudregel inte resa in i Sverige. För utländska medborgare krävs, för de som omfattas av ett undantag, även ett negativt provsvar för pågående covid-19-infektion utfört inom 48 timmar innan ankomst.

  Gäller inte svenska medborgare

  Svenska medborgare har alltid rätt att återvända till Sverige., EU/EES-medborgare, samt medborgare i Schweiz, Andorra, San Marino och Vatikanstaten samt personer med uppehållstillstånd, uppehållsstatus eller D-visering in något EU/EES-land eller länderna ovan, har också rätt att resa till Sverige.

  Anhöriga till svenska medborgare eller EU/EES-medborgare

  Nära familjemedlemmar till ovan nämnda kategorier kommer också tillåtas resa in om de kan styrka familjeanknytningen., Detta gäller dock inte vid det striktare inreseförbudet från Norge, Danmark eller Storbritannien om

  Alla som reser in i Sverige, även svenska medborgare, ska följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring provtagning och karantän.

  Alla beslut fattas av gränspolisen i gränskontrollen

  Polismyndigheten är ansvarig för tillämpning av lagstiftningen och jobbar löpande med att ta fram enhetliga och rättssäkra rutiner för detta. Exakt vilka avgränsningar som kommer att göras vid undantag är en fråga som kommer att avgöras från fall till fall.,

  Alla beslut om hur eventuella undantag ska tolkas, fattas vid ankomst till gränskontrollen, och inga förhandsintyg eller liknande utfärdas av Polismyndigheten. Det går inte att ansöka om undantag via post, e-post eller telefon.

  Asylrätt

  Rätten till asyl påverkas inte av det tillfälliga inreseförbudet, om en person vill söka asyl vid gränsen så kommer han eller hon få göra det., Läs mer om att söka asyl på Migrationsverkets webbplats

  Lagstiftning

  Det är viktigt att notera att samma lagstiftning som vanligt fortfarande gäller för gränspassage, det vill säga Schengens gränskodex och viseringskodex. Det innebär att giltig resehandling ska medföras i form av pass eller nationellt id-kort, samt att giltig visering ska finns om sådan krävs.,

  Lagstöd och länkar om det tillfälliga inreseförbudet

  Resenären ska styrka sin rätt

  Det är upp till resenären att styrka sin rätt till inresa både utifrån gränskodexen och gällande undantag och att den enskilde har alltid bevisbördan. Frågor om vilken typ dokumentation som räcker för ett undantag finns i frågor och svar och kommer inte att besvaras.

  Vi hänvisar också till regeringens Frågor och svar – tillfälligt inreseförbud till Sverige samt Schengens gränskodex och viseringskodex.

  Lämna ett svar

  Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *