Biblické verše týkající se kterým se Obnovují Svou Mysl od Verze Kinga Jamese (KJV) podle Relevance

-Řadit Podle Knihy, Aby

Římanům 12:2 A nepřizpůsobujte se tomuto světu, ale být proměňovat obnovou své mysli, abyste mohli ukázat, co to dobré, a přijatelné a dokonalé, vůle Boží.,
Filipským 4:8 Konečně, bratří, kterékoli věci jsou pravé, kterékoli věci poctivé, kterékoli věci, kterékoli věci čisté, kterékoli věci krásné, vůbec věci dobré zprávy; pokud žádnou ctnost a jestli nějaká chvála, o tom přemýšlejte.
Římanům 12:1-2 – prosím vás tedy, bratří, z milosrdenství Božího, abyste předkládali svá těla živou oběť, svatou, přijatelnou Bohu, vaši rozumnou službu. (nabízet…)
2 Korinťanům 4: 16-za to, že jsme mdlí ne; ale i když náš vnější člověk zahyne, přesto se dovnitř obnovuje ze dne na den.,
Filipským 4: 6-7-dávejte pozor na nic; ale v každé věci modlitbou a prosbou s díkůvzdáním nechte své žádosti oznámit Bohu. (nabízet…)
Žalmy 119: 11 – tvé slovo jsem skryl ve svém srdci, abych proti tobě nehřešil.,
Efezským 4:23 – A být obnoven v duchu své mysli;
1. petrova 1:13 – Pročež opásej bedra své mysli, buďte střízliví, a doufám, že do konce za grace, že má být předložen k vám na zjevení Ježíše Krista;
2. Korintským 10:4-5 – (Pro zbraně našeho válčení nejsou tělesné, ale mocné v Bohu k zbourání silné drží;) (Přečtěte si Více…)
Kolosanům 3: 2-Nastavte svou náklonnost na věci výše, ne na věci na zemi.
Jan 8: 32 – a poznáte pravdu a pravda vás osvobodí.,
Koloským 3:16 – Ať slova Krista bydlet ve vás bohatě ve všech moudrost, učení a napomínajíce jedni druhé žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně, zpěv s grácií ve vašich srdcích Pánu.
Filipským 2:5 – Ať to mysl ve vás, který byl také v Kristu Ježíši:
Jeremiáš 29:11 – já vím, že myšlenky, které myslím, že směrem k vám, praví PÁN, myšlenky o pokoji a nikoli o zlu, aby vám očekávaný konec.
Efezským 4: 20-24-ale vy jste se tak neučili Krista; (Přečtěte si více…)
Jan 17: 17-Posvěť je skrze pravdu svou: tvé slovo je pravda.,
Izajáš 40:31 – ale ti, kteří čekají na Hospodina, obnoví sílu; budou stoupat s křídly jako orli; budou běhat, a nebudou unaveni; budou chodit, a ne omdlí.
1 Korinťanům 2:16-Neboť kdo zná mysl Páně, aby ho poučil? Ale máme Kristovu mysl.
Izaiáš 42:1-8 – Aj, služebník můj, kterého jsem obhájit; vyvolení, duši mou těší; dal svého ducha na něj: on se vyvedl rozsudku k Pohanům. (nabízet…,)
Římanům 7:18-25 – já vím, že ve mně (to znamená, v mém těle) přebývá žádná dobrá věc: pro to, aby se přede mnou; ale provádět to, co je dobré najdu ne. (nabízet…

témata a verše jsou automaticky generovány z vyhledávání uživatelů. Pokud verš nebo téma nepatří, kontaktujte nás. Některé biblické odkazy/kategorie zdvořilost, Otevřená Bible .info pod CC BY 3.0

Hledat King James Version (KJV) pro více zmínek o Obnovení Své Mysli…,br>Bible Verše O Manželství
Bible Verše O Uzdravení
Bible Verše O Míru
Bible Verše O Modlitbě

Bible Verše O Děti
Bible Verše O Odpuštění
Bible Verše O Důvěře
Bible Verše O Síle
Bible Verše O Milosti
Bible Verše O Smrti
Bible Verše O Naději

Bible Verše O Rozvod
Bible Verše O Strachu
Bible Verše O Deseti Přikázání
Bible Verše O Ženy
Bible Verše O Manželích
Bible Verše O Nebi

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *