Rubriek 1. Identificatie

Productnaam: kaliumsulfide

productnummer: All applicable American Elements productcodes, bijv. K-S-02, K-S-03 , K-S-04 , K-S-05

CAS #: 1312-73-8

relevante geïdentificeerde toepassingen van de stof: wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling

details van de leverancier:
American Elements
10884 weyburn Ave.
Los Angeles, CA 90024
Tel: + 1 310-208-0551
Fax: + 1 310-208-0351

noodnummer:
binnenlands, Noord-Amerika: + 1 800-424-9300
Internationaal: + 1 703-527-3887

sectie 2., Identificatie van gevaren

indeling van de stof of het mengsel
GHS02 vlam
Zelfwarmte. 1
H251 zelfverwarming: kan in brand vliegen.
GHS05 corrosie
Huidcorr. 1B H314 Veroorzaakt ernstige huidbrandwonden en oogschade.
GHS-Etiketteringselementen
De stof is ingedeeld en geëtiketteerd volgens het Globally Harmonized System (GHS).
Gevarenpictogrammen

GHS02 GHS05
signaalwoord
gevaar
Gevarenbepalende bestanddelen van etikettering: dikaliumsulfide
gevarenaanduidingen
H251 zelfverhitting: kan vlam vatten.
H314 Veroorzaakt ernstige brandwonden op de huid en oogschade.,
veiligheidsaanbevelingen
P231
handvat onder inert gas.
P301+P310
Bij inslikken: bel onmiddellijk een gifcentrum/ arts.
P305+P351 + P338 indien in de ogen: voorzichtig spoelen met water gedurende enkele minuten. Verwijder contactlenzen, indien aanwezig en gemakkelijk te doen. Blijf spoelen.
P403+P233
bewaren op een goed geventileerde plaats. De container zorgvuldig gesloten houden.
P422
bewaar de inhoud onder inert gas.
P501
verwijder de Inhoud/verpakking in overeenstemming met lokale/regionale/nationale/internationale regelgeving.,
classificatiesysteem:
NFPA-beoordeling (schaal 0-4)
gezondheid = 3
Brand = 0
reactiviteit = 0
HMIs-beoordeling (schaal 0 – 4)
gezondheid = 3
Brand = 0
reactiviteit = 0
Andere gevaren
resultaten van PBT-en zPzB-beoordeling
PBT:
N/A

sectie 3. Samenstelling / informatie over de bestanddelen

rubriek 4. Eerste-hulpmaatregelen

beschrijving van de eerste-hulpmaatregelen
Algemene informatie:
verwijder onmiddellijk alle door het product bevuilde kleding.
bij inademing:
bij bewusteloosheid plaats de patiënt stabiel in de zijpositie voor transport.,
In geval van huidcontact:
onmiddellijk wassen met water en zeep; grondig spoelen.
In geval van oogcontact:
geopend oog gedurende enkele minuten onder stromend water spoelen. Raadpleeg een arts.
Bij inslikken:
Drink overvloedig water en zorg voor frisse lucht. Bel onmiddellijk een arts.
informatie voor arts:
belangrijkste symptomen en effecten, zowel acuut als vertraagd
Geen gegevens beschikbaar
indicatie van onmiddellijke medische aandacht en speciale behandeling nodig
Geen gegevens beschikbaar

rubriek 5., Brandbestrijdingsmaatregelen

Blusmedia
Geschikte blusmiddelen:
CO2, bluspoeder of waterspray. Bestrijdt Grotere branden met waterspray of alcoholbestendig schuim.bij verhitting of in het geval van brand ontstaan er bijzondere gevaren die aan de stof of het mengsel verbonden zijn.
advies voor brandweerlieden
beschermende uitrusting:
ademhalingsbescherming voor de mond.

rubriek 6. Maatregelen bij accidentele afgifte

Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures
Mount respiratory protective device.,Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen. Hou onbeschermde personen weg.
milieumaatregelen:
niet toelaten dat het product in rioleringen, rioleringen of andere waterlopen terechtkomt.Informeer de respectieve autoriteiten in geval van lekkage in waterlopen of rioleringen.
methoden en materialen voor inperking en reiniging:
Gebruik neutraliserende stof.
Verwijder verontreinigd materiaal als afval overeenkomstig punt 13.zorg voor voldoende ventilatie.
verwijzing naar andere rubrieken
Zie Rubriek 7 voor informatie over veilige hantering.
Zie Rubriek 8 voor informatie over persoonlijke beschermingsmiddelen.,
Zie Rubriek 13 voor informatie over verwijdering.

rubriek 7. Hantering en opslag

hantering:
handvat onder inert gas.
Voorzorgsmaatregelen voor een veilige hantering
grondige ontstoffing.zorg voor een goede ventilatie/uitputting op de werkplek.
het recipiënt voorzichtig openen en behandelen.
informatie over bescherming tegen explosies en branden:
ontstekingsbronnen weghouden – rook niet.
beschermen tegen elektrostatische ladingen.
houd ademhalingsbescherming beschikbaar.
voorwaarden voor veilige opslag, inclusief eventuele onverenigbaarheden:
bewaar de inhoud onder inert gas.,
eisen waaraan opslagruimtes en recipiënten moeten voldoen:
Geen bijzondere eisen.
informatie over opslag in één gemeenschappelijke opslagfaciliteit:
Niet vereist.
verdere informatie over de bewaarcondities:
bewaar het recipiënt goed afgesloten.
bewaren in koele, droge omstandigheden in goed afgesloten recipiënten.
Specifiek eindgebruik
Geen gegevens beschikbaar

Rubriek 8. Blootstelling / persoonlijke bescherming

aanvullende informatie over het ontwerp van technische systemen:
Geen verdere gegevens; Zie punt 7.,
Controleparameters
componenten met grenswaarden die bewaking op de werkplek vereisen:
Niet vereist.
aanvullende informatie:
De lijsten die geldig waren tijdens het aanmaken werden als basis gebruikt.persoonlijke beschermingsmiddelen:
algemene beschermende en hygiënische maatregelen:
uit de buurt van levensmiddelen, dranken en diervoeders houden.verwijder onmiddellijk alle vuile en verontreinigde kleding.was de handen vóór de pauzes en aan het einde van het werk.Vermijd contact met de ogen en de huid.,
ademhalingsapparatuur:
In geval van korte blootstelling of geringe vervuiling gebruik ademhalingsfilter. Gebruik bij intensieve of langere blootstelling ademhalingsbescherming die onafhankelijk is van de circulerende lucht.
Bescherming van de handen:
Beschermende handschoenen
Het handschoenmateriaal moet ondoordringbaar en bestand zijn tegen het product/ de stof/ het preparaat.
wegens ontbrekende tests kan geen aanbeveling voor het handschoenmateriaal worden gegeven voor het product/ het preparaat/ het chemische mengsel.,selectie van het handschoenmateriaal op basis van de penetratietijd, de diffusiesnelheid en de afbraak van het materiaal van de handschoenen de selectie van de geschikte handschoenen hangt niet alleen af van het materiaal, maar ook van verdere kwaliteitskenmerken en varieert van fabrikant tot fabrikant.
penetratietijd van handschoenmateriaal
De exacte doorbraaktijd moet door de fabrikant van de beschermende handschoenen worden vastgesteld en moet in acht worden genomen.
oogbescherming:
strak afgesloten bril

rubriek 9., Fysische en chemische eigenschappen

informatie over fysische en chemische basiseigenschappen
Algemene informatie
voorkomen:
Vorm: Poeder
kleur: lichtgeel
geur: zoals rotte eieren (mercaptans)
Geurdrempel: geen gegevens beschikbaar.
pH: N/A
Smeltpunt / smeltbereik: geen gegevens ° C
kookpunt / kookbereik: geen gegevens °C
Vlampunt: N / A
Ontvlambaarheid (vast, gas): Product is niet ontvlambaar .
Ontstekingstemperatuur:
Ontledingstemperatuur: geen gegevens beschikbaar.
Auto-ontsteking: geen gegevens beschikbaar.explosiegevaar: geen gegevens beschikbaar.,
Explosiegrenzen:
Lager: geen gegevens beschikbaar.
boven: geen gegevens beschikbaar.hPa
dichtheid bij 20 °C (68 °F): 1,805 g/cm3
Relatieve dichtheid
Geen gegevens beschikbaar.
Dampdichtheid
N/A
Verdampingssnelheid
N / A
Oplosbaarheid in Water (H2O): onoplosbaar.
Verdelingscoëfficiënt (n-octanol / water): geen gegevens beschikbaar.
viscositeit:
dynamisch: n. v. T.
kinematisch: n.v. T.
Oplosmiddelengehalte:
organische oplosmiddelen: 0,0 %
VOS-gehalte: 0,0 g/l / 0,00 lb/gl
vaste stoffen: 100,0 %
Overige informatie
Geen gegevens beschikbaar

rubriek 10., Stabiliteit en reactiviteit

reactiviteit
Geen gegevens beschikbaar
chemische stabiliteit
thermische ontleding / te vermijden omstandigheden:
Geen ontleding indien gebruikt volgens de specificaties.
mogelijkheid van gevaarlijke reacties
Geen gevaarlijke reacties bekend.
voorwaarden om te vermijden
Geen gegevens beschikbaar
incompatibele materialen:
Geen gegevens beschikbaar
Gevaarlijke ontledingsproducten:
Geen gevaarlijke ontledingsproducten bekend.

sectie 11., Toxicologische informatie

informatie over toxicologische effecten
Acute toxiciteit:
primair irriterend effect:
Op de huid:
bijtend effect op de huid en slijmvliezen.
op het oog:
sterk bijtend effect.
Sensibilisatie:
geen sensibiliserende effecten bekend.
aanvullende Toxicologische informatie:
slikken zal leiden tot een sterk bijtend effect op mond en keel en tot het gevaar van perforatie van slokdarm en maag.IARC (International Agency for Research on Cancer) de stof is niet in de lijst opgenomen.,
NTP (National Toxicology Program)
stof is niet in de lijst opgenomen.
OSHA-Ca (Occupational Safety & Health Administration)
stof wordt niet vermeld.

rubriek 12. Ecologische informatie

toxiciteit
Aquatische toxiciteit:
Geen gegevens beschikbaar
Persistentie en afbreekbaarheid
Geen gegevens beschikbaar
gedrag in milieusystemen:
Bioaccumulerend potentieel
Geen gegevens beschikbaar
Mobiliteit in de bodem
Geen gegevens beschikbaar
aanvullende ecologische informatie:
mag geen onverdund of ongeneutraliseerd water of drainagegoot bereiken.,
resultaten van PBT-en zPzB-beoordeling
PBT:
N / A
vPvB:
N/A
andere bijwerkingen
Geen gegevens beschikbaar

rubriek 13. Overwegingen bij verwijdering

Afvalverwerkingsmethoden
aanbeveling:
mogen niet samen met huishoudelijk afval worden verwijderd. Sta niet toe dat het product in rioleringen, rioleringen of andere waterloopsystemen terechtkomt.
ongereinigde verpakkingen:
aanbeveling:
verwijdering moet plaatsvinden volgens officiële voorschriften.

rubriek 14., Transportinformatie

UN-nummer
DOT, IMDG, IATA
UN1382
un juiste naam scheepvaart
DOT, IATA
kaliumsulfide
IMDG
kaliumsulfide
transport gevarenklasse(n)
DOT
Klasse
4.2 zelfontbrandbare stoffen
Label
4.2 zelfontbrandbare stoffen
Label
4.,2
Verpakkingsgroep
DOT, IMDG, IATA
II
milieurisico ‘ s:
mariene verontreinigende stof:
Geen
Speciale voorzorgsmaatregelen voor gebruiker
N/A
Gevaarcode (Kemler):
40
EMS-nummer: F-A,S-J
Segregatiegroepen
alkaliën
Opslagcategorie
A
Segregatiecode
SG35 opslag “gescheiden van” zuren.,
Transport in bulk according to Annex II of MARPOL73/78 and the IBC Code
N/A
Transport/Additional information:
DOT
Quantity limitations
On passenger aircraft/rail: 15 kg
On cargo aircraft only: 50 kg
IMDG
Limited quantities (LQ)
0
Excepted quantities (EQ)
Code: E2
Maximum net quantity per inner packaging: 30 g
Maximum net quantity per outer packaging: 500 g
UN “Model Regulation”:
UN 1382 POTASSIUM SULFIDE, 4.2, II

SECTION 15., Reglementaire informatie

veiligheids -, gezondheids-en milieuregelgeving/wetgeving specifiek voor de stof of het mengsel
Sara
sectie 355 (extreem gevaarlijke stoffen):
stof wordt niet vermeld.
sectie 313 (specifieke toxische chemische lijsten):
stof wordt niet vermeld.
TSCA (Toxic Substances Control Act):
stof is vermeld.
stelling 65
chemische stoffen waarvan bekend is dat ze kanker veroorzaken:
stof is niet vermeld.
chemische stoffen waarvan bekend is dat ze Reproductietoxiciteit veroorzaken bij vrouwen:
stof is niet vermeld.,
chemische stoffen waarvan bekend is dat ze Reproductietoxiciteit veroorzaken bij mannen:
stof is niet vermeld.
chemische stoffen waarvan bekend is dat ze ontwikkelingstoxiciteit veroorzaken:
stof wordt niet vermeld.
kankerverwekkende categorieën
EPA (Environmental Protection Agency)
stof wordt niet vermeld.
TLV(Threshold Limit Value established by ACGIH)
stof is niet vermeld.NIOSH-Ca (National Institute for Occupational Safety and Health) stof is niet in de lijst opgenomen.

Rubriek 16. Overige informatie

Veiligheidsinformatieblad overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)., De bovenstaande informatie wordt geacht correct te zijn, maar pretendeert niet all inclusive te zijn en dient slechts als leidraad. De informatie in dit document is gebaseerd op de huidige stand van onze kennis en is van toepassing op het product met betrekking tot passende veiligheidsmaatregelen. Het geeft geen enkele garantie voor de eigenschappen van het product. American Elements kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van de behandeling of het contact met het bovenstaande product. Zie de achterzijde van de factuur of pakbon voor aanvullende verkoopvoorwaarden., COPYRIGHT 1997-2018 AMERICAN ELEMENTS. VERGUNNING VERLEEND OM ONBEPERKT PAPIEREN KOPIEËN TE MAKEN VOOR INTERN GEBRUIK.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *